... když chcete mít při stavění jistotu

Úvod > Stavební dozory

Co nabízím?

Začneme nezávaznou hodinovou konzultací, při které se seznámím s Vaším stavebním záměrem, prodiskutujeme možnosti a rozsah spolupráce na Vašem projektu a navrhnu finanční náklady na vlastní stavební dozor.

Mám za sebou 19 let aktivní praxe ve stavebnictví a jsem autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby.

 Nabízené služby:

 • kontrola kvality prováděných prací
 • kontrola používaných materiálů a dodržování technologických postupů
 • převzetí zakrývaných konstrukcí
 • průběžná fotodokumentace stavby
 • přejímka předepsaných zkoušek a atestů
 • kontrola čerpání rozpočtu stavby
 • kontrola fakturace za provedené práce
 • příprava a vedení kontrolní dnů stavby
 • příprava podkladů pro poptání firem na realizaci stavebního díla
 • vyhodnocování nabídek na realizaci stavebního díla
 • koordinace stavebních prací mezi jednotlivými subdodavateli
 • samozřejmostí je naprostá loajalita a nestrannost

Co praví stavební zákon?
STAVEBNÍ DOZOR podle ustanovení Stavebního zákona 183/2006 Sb.

Jako stavební dozor se ve stavebním zákoně označuje kontrola provádění stavebních prací. V běžném jazyce se tak označuje také osoba provozující tuto činnost pro stavebníka, který staví svépomocí. Tento dozor je veden zejména z důvodů zajištění stavby dle projektové dokumentace a dle platných předpisů a norem. Smyslem této činnosti je zajištění správného a bezpečného provádění prací. Dle stavebního zákona jde vždy o kontrolní, (dozorovou činnost), kterou provádí jednak stavební úřad v průběhu realizace a užívání stavby, jednak fyzická osoba, kterou je povinen pro svou stavbu zajistit stavebník, provádějící stavbu svépomocí, pokud sám nesplňuje kvalifikační požadavky stavebního zákona.

Ty jsou stanoveny v § 2, odst.(2) písm. d). V něm je definován stavební dozor, neboť se jím rozumí "...odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí". Tento dozor musí být vykonáván "osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru, nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb" Podle § 152 odst. (3) při provádění stavby, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu. Podle § 152 odst. (4) "U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad provádění stavby." Podle  § 153 "Stavbyvedoucí a stavební dozor" odst.(3) a odst. (4) je popsána povinnost osoby vykonávající stavební dozor. Stavební dozor je tedy dle uvedených ustanovení (paragrafů) stavebního zákona osoba, kterou musí zajistit stavebník, jestliže chce sám pro sebe provádět stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v § 103 a § 104. Přísnější pravidlo však platí, jde-li o stavbu pro bydlení nebo změnu stavby, která je kulturní památkou. Potom je stavebník povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. (§ 160 odst. 4 stavebního zákona).

V případě, kdy je stavba realizována stavebním podnikatelem (stavební firmou), je činnost stavebního dozoru zahrnuta do povinností, které na stavbě zajišťuje stavbyvedoucí.

Stavbyvedoucího může vykonávat pouze fyzická osoba, která k tomu získala oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. V běžné řeči tedy osoba "s autorizací".

Stavbyvedoucí je povinen stvrdit vedení stavby podpisem a otiskem svého autorizačního razítka na úvodních listech stavebního deníku, který na stavbě vede.

Hlava II, část čtvrtá "STAVEBNÍ ŘÁD" stavebního zákona, která je přímo pojmenovaná STAVEBNÍ DOZOR A ZVLÁŠTNÍ PRAVOMOCI STAVEBNÍHO ÚŘADU, pojednává o kontrole realizace a užívání staveb. Zde je jako stavební dozor uvažována činnost a pravomoci stavebního úřadu. Jednotné označení činnosti úřadu na straně jedné a činnosti osoby zajišťované stavebníkem na straně druhé může vést k omylům. Je důležité mít toto na paměti.

V této části zákona, s výjimkou uvedeného názvu celé hlavy již není termín stavební dozor více použit. Je zde popsána činnost stavebního úřadu (§133 - §142), kdy stavební úřad kontroluje realizaci, řádné a bezpečné užívání stavby, případně řeší problém s nebezpečnými situacemi staveb, které mohou nastat v různých souvislostech.

Stavební praxí běžně používaný pojem technický dozor investora se ve stavebním zákoně neobjevuje. Místo toho používá zákon označení technický dozor stavebníka. Tento dozor je stavebník povinen zajistit u stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel. Osoba, která vykonává technický dozor stavebníka kontroluje průběh výstavby s ohledem na kvalitu a správnost prováděných prací a obvykle sleduje správnost vykazovaných prací ve vztahu k čerpání finančních prostředků.

Copyright © Dozory Opava. Všechna práva vyhrazena.  |  Webdesign & Corporate Identity EleFont Studio